Search

Kun tarvitset sellaista osaamista, jota omasta talosta ei löydy

Meillä Reflectorin asiantuntijoilla on paljon toimialaosaamista erityisesti finanssi-, vakuutus- ja työeläkealalta, rakentamisesta ja teollisuudesta. Toimialatuntemuksemme ja liiketoimintaosaamisemme auttavat siinä, että pääsemme hankkeissa vauhdikkaasti alkuun. Löydämme nopeasti yhteisen kielen ja tiekartan asiakkaidemme kanssa. Palastelemme hankkeet hallittaviin kokonaisuuksiin ja pidämme huolen siitä, että hankkeet viedään aikataulussa maaliin.

Yli 200 onnistunutta projektia
0 +
Täysin teknologia- ja toimittajariippumaton
0 %
Tyytyväistä asiakasta monilta toimialoilta
0 +

Finanssi- / vakuutusala

Kehitysmallin analysointi

Asiakkaalla oli teknologiahanke, joka ei edennyt kuten piti. Testausvaihe oli venynyt ja samalla tietysti tuotantoonsiirto viivästynyt. Asiakkaalla ei ollut itsellään riittävää teknistä osaamista eikä menetelmäosaamista, jotta näiden ongelmien taustalla olevat syyt olisivat selvinneet. Asiakas toivoi neutraalin osapuolen apua tilanteen analysointiin ja ulkopuolisen mielipiteen siihen, voiko toteutusta viedä tuotantoon.

Ratkaisu

Sen sijaan, että olisimme tutkineet vain testausvaiheen ongelmia, pureuduimme asiaan laajemmin. Analysoimme projektin lähtökohtia, tavoitteita ja työskentelytapoja sekä niiden vaikutusta tilanteeseen. Autoimme asiakasta ymmärtämään, että hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet eivät vastanneet toisiaan ja juurisyy löytyikin toimintamallista, ei testauksesta. Järjestelmäkehityksestä oli siirrytty tuotekehitykseen ilman varsinaisen tuotearkkitehtuurin rakentamista.

Hyödyt

Asiakas sai nopeasti ulkopuolisen näkemyksen hankkeen todellisesta tilanteesta sekä konkreettiset eväät korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Asiakas pystyi kohdistamaan korjaavat toimenpiteet oikein ja pääsi viemään hankkeensa loppuun.

Prosessiteollisuus

Muutoksen hallinnan selvitys

Liiketoiminnan kasvaessa ja laajentuessa asiakkaamme toimintaan oli kohdistunut monenlaisia muutospaineita mm. yritysoston, toiminnan tehostamisen ja skaalautumisen myötä. Yritys halusi testata yritysarkkitehtuurin mallinnusmenetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä ja otti meidät tähän työhön mukaan. 

Asiakkaan tavoite oli ymmärtää eri muutosajureiden vaikutusta liiketoimintaansa. Asiakas oli myös kiinnostunut ottamaan yritysarkkitehtuurin kehittämisen menetelmäksi yritykseensä, jotta he voivat johtaa muutosta tehokkaammin itse.

Ratkaisu

Konsulttimme aloittivat työn kuvaamalla yrityksen rakennetta sekä sisäisestä (liiketoimintamalli) että ulkoisesta (palvelut, asiakkaat) näkökulmasta. Tämän jälkeen käytiin läpi erilaiset haasteet ja muutosajurit, joita heidän toimintaansa tällä hetkellä kohdistuu. Muutosajurien vaikutusta yrityksen toimintaan ja rakenteeseen analysoitiin yritysarkkitehtuurin eri näkökulmista. Työssä valittiin yksi, hyvin rajattu osa-alue tarkempaan tarkasteluun. Tämän osalta tunnistettiin etenemisvaihtoehdot sekä kuvattiin muutoksen vaikutus rakenteeseen tarkemmalla tasolla.

Hyödyt

Asiakkaamme sai  pikastartin yritysarkkitehtuurin menetelmien hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Tämä auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa sekä etenemisvaihtoehtojen valinnassa erilaisissa tilanteissa. Asiakas sai käyttöönsä yritysarkkitehtuurikuvauksen, joka on hyödynnettävissä muutosten läpiviennissä ja tulevien tilanteiden analysoinnissa. Valitusta tarkemmasta kehitysalueesta tehtiin yksityiskohtaiset, käytännönläheiset ja toteutuskelpoiset suunnitelmat. Löydettiin ”kitkakohdat” ja aukot. Organisaatio alkoi myös puhua yhtenäisellä käsitteistöllä.

Teollisuus

Yritysarkkitehtuurin mallinnus

Asiakkaan yritysarkkitehtuurin kuvaus oli päässyt rapautumaan. Arkkitehtuurikuvauksia oli tehty eri työkaluilla, eikä niitä oltu linkitetty toisiinsa. Kokonaiskuva tietojärjestelmistä ja niitä tukevasta infrastruktuurista oli vanhentunut ja puutteellinen. Tarvittiin uusi, systemaattinen tapa mallintaa kokonaisuus niin, että oleelliset asiat saatiin kuvattua. Samalla mallin sisältö oli saatava ajan tasalle.

Ratkaisu

Kehitimme asiakkaalle arkkitehtuurimenetelmän, kuvaustavan ja mallinnuksen. Uuteen malliin saatiin sisältöä haastattelemalla asiakkaan asiantuntijoita. Mallin rakentamisessa hyödynnettiin myös asiakkaan vanhoja malleja, kuvauksia ja listoja. Automaatiota rakennettiin lähtöaineistojen automaattiseen konvertointiin ja raportointiin. Työssä hyödynnettiin ArchiMate-notaatiota ja Sparx Systems Enterprise Architect -työkalua.

Hyödyt

Asiakas sai uudistetun työkalun yrityssarkkitehtuurin sujuvaan hallintaan. Erilaiset ja erilliset kuvaukset korvaantuivat yhdellä ja yhdessä työkalussa olevalla kokonaisuuden kuvaavalla mallilla, jota asiakkaan omat henkilöt pystyvät jatkossa helposti ylläpitämään itse.

Rakentaminen

ERP-hankinnan tuki

Asiakas oli uudistamassa ERP-järjestelmiään. Strategialähtöistä vaatimusmäärittelyä oli jo tehty yhdessä teknologiatoimittajan kanssa.

Asiakas halusi myös toimittajariippumattoman näkemyksen ja tuen ERP-järjestelmän valintaprosessissa. Asiakkaalla oli paljon omaakin osaamista, mutta asiakas halusi tasata kuormaa ja saada ulkopuolista näkemystä omien linjausten vahvistamiseksi ja myös haastamiseksi.

Ratkaisu

Toimeksiannossa tuimme asiakasta vaatimusten täsmentämisessä,  tavoitearkkitehtuurin kuvaamisessa ja Proof of Concept –muotoisesti toteutettavien simulaatioiden läpiviennissä ja arvioinnissa. Osa työstä oli työpajamuotoista ja osittain työtä tehtiin vapaamuotoisemmin asiakasta mentoroiden ja sparraten.

Hyödyt

Asiakas sai  riippumattoman näkemyksen vastaavissa tilanteissa toimineilta arkkitehdeiltämme. Asiakkaan omat näkemykset ERP:in valintakriteereistä vahvistuivat ja asiakas pystyi selkiyttämään ERP-järjestelmän roolin  tavoitearkkitehtuurissa. Tämä pohjatyö loi hyvän pohjan kehitysprojektin jatkolle.

Muutamia asiakkaitamme

Haluatko teknologiariippumatonta näkemystä ja sparrausta tulevaan hankkeeseesi?

Varmista kanssamme, että teet oikeita asioita, oikeassa järjestyksessä.

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!